หน้าแรก
กลุ่มวิชาการขนส่ง ฝ่ายทะเบียนรถ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ติดต่อหน่วยงาน
           
 
 
     
   

 

             มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถใบอนุญาตขับรถ
และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าการขนส่งทางบกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อนได้แก่การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิกหรือ
เพิกถอนในอนุญาตและอื่น ๆ

 
 
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     
     
    งานใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตผู้ประจำรถ
 
       
       
       
       
       
       
       
       
© สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง  ถ.ตรัง-สิเกา  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000 | E-mail : trang@mail.dlt.go.th